Letselschade

Letselschadezaken, wat zijn dat eigenlijk voor zaken?

Verkeersongevallen
De meeste letselschade dossiers hebben betrekking op slachtoffers van verkeersongevallen. Alhoewel onze wegen en fietspaden vergeleken met vele andere Europese landen, veilig zijn, vallen er nog jaarlijks vele slachtoffers in het verkeer te betreuren. Gemotoriseerde verkeersvoertuigen zijn verplicht tegen aansprakelijkheid verzekerd. Dit betekent in de praktijk dat geleden schade ook daadwerkelijk vergoed wordt, namelijk door de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
Schade veroorzaakt door een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer ( een fietser) kan soms afgewenteld worden op een WA verzekeraar.
Een letselschade advocaat zal in voorkomende gevallen er voor zorgdragen dat de aansprakelijkheid wordt erkend en dat de schade wordt geïnventariseerd en daadwerkelijk wordt vergoed. Dit laatste gebeurt meestal aan de hand van voorschotten. Van de verzekeraar wordt gevraagd voorschotten te verstrekken opdat het slachtoffer de schade niet voelt in zijn portemonnee.

Arbeidsongevallen
Met name in de bouw, in de industrie en in het boerenbedrijf doen zich jaarlijks vele ongevallen voor. Onze wetgever hecht aan veiligheid van het werk en van werkplekken. Aan werkgevers worden wat dat betreft hoge eisen gesteld. Om dit te benadrukken is in geval van een arbeidsongeval de bewijslast omgedraaid, hetgeen betekent dat de werkgever moet bewijzen dat de werkplek veilig was en dat hem geen blaam treft ten aanzien van het ongeluk. 
De werkgever is veelal met name bezig met arbeidsreintegratie: de werknemer moet zo snel mogelijk weer aan het werk. De werknemer is daarentegen het meest gebaat bij herstel.
Een advocaat ziet er op toe dat een balans gevonden wordt tussen herstel en arbeidsreintegratie en dat de geleden schade wordt vergoed alsmede dat ten aanzien van toekomstige schade voorschotten worden verstrekt door de werkgever of diens bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Medische aansprakelijkheid
Daar waar de burger het meeste risico op letsel loopt, is op een plek waar we ons beschermd en veilig wanen: het ziekenhuis.
Het is vaak lastig een medische fout op te sporen of te achterhalen. We spreken een andere taal en veelal zijn medische dossiers niet inzichtelijk.
Iedere burger heeft recht op een afschrift van een medisch dossier. Indien u denkt dat een arts een fout heeft gemaakt waardoor u schade lijdt, dan is het zaak dat een advocaat uw medisch dossier opvraagt en met zijn medisch adviseur, met wie een letselschadespecialist samenwerkt, bestudeert. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, zal dit kunnen resulteren in een aansprakelijkstelling van het ziekenhuis.
Dit terrein van de letselschadepraktijk is veelal het meest ondoorgrondelijk en voor slachtoffers ingewikkeld vanwege de bewijslast die aan de zijde van het slachtoffer ligt. Ook de verzekeraar van het ziekenhuis, die het ziekenhuis/ de arts vertegenwoordigt, stelt zich meestal star en weinig coöperatief op. Qua bevoorschotting ligt het ook vaak ingewikkeld. Het voordeel van het in de arm nemen van een advocaat is dat diegene voor u kan procederen en sinds ongeveer 2 jaren kan diegene dat ook vrijwel kosteloos. U leest hier meer over op de pagina No cure no pay.

Slachtoffers van geweldsdelicten
Bent u slachtoffer van een geweldsdelict, dan is het erg verstandig een letselschade advocaat in te schakelen. U komt in een complexe wereld terecht waarin u niet thuis bent. De verdachte zal mogelijk/ hopelijk strafrechtelijk vervolgd worden en u wilt uw schade vergoed krijgen. Verder maak ik geregeld mee dat slachtoffers een contactverbod willen of een HIV onderzoek afgedwongen willen krijgen van de verdachte/ dader.
Ik kan u zowel in en strafzaak bijstaan alsook in een eventuele civielrechtelijke procedure. Een kort geding is een voorbeeld van laatstgenoemde procedure. Dit kan verstandig zijn als een strafzaak te lang op zich laat wachten. In een kort geding kan een voorschot op geleden schade gevorderd worden of een contactverbod of HIV onderzoek bevolen worden.
Verder is het mogelijk en soms raadzaam, beslag te leggen op het inkomen of vermogen van de verdachte of dader.
Sinds kort is het voor slachtoffers van zware geweldsdelicten en zedenmisdrijven zo geregeld dat door de strafrechter toegewezen schadevergoeding, door de overheid wordt geïnd. Bij een onvermogende dader (de kale kip) wordt het bedrag zelfs integraal door de overheid aan het slachtoffer betaald. De overheid moet vervolgens maar zien of hij dat bedrag van de dader terug krijgt. Deze regeling is natuurlijk zeer interessant voor slachtoffers, met name omdat zij meestal geen verzekeraar aan de andere kant treffen maar een privé persoon die dan ook nog eens vaak onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de schade te vergoeden.
Ik kan u tevens bijstaan als u vindt dat een verdachte strafrechtelijk vervolgd moet worden terwijl het Openbaar Ministerie de zaak wil seponeren. Via een aparte procedure ( de zogenaamde artikel 12 Sv procedure) is het mogelijk het Gerechtshof te vragen vervolging te bevelen. 

Overlijdensschade
Slachtoffers van een bepaalde gebeurtenis zoals voornoemd, kunnen daarbij of aan de gevolgen daarvan komen te overlijden. De schadevergoeding die dan gevorderd kan worden, is apart in onze wet geregeld en vraagt een bijzondere expertise van de advocaat, welke ik in huis heb.

 

Aanbeveling

“Zakelijk, ervaren, duidelijk, doortastend, maar ook menselijk en steunend neemt zij een zaak in handen en zorgen uit handen.”
K. de Boer

Overtuigd?

Bent u overtuigd van mijn ervaring, deskundigheid en bedrevenheid? Maak dan een afspraak!